บัตรเครดิต KTC Bangkok Hospital Group Visa Platinum บัตรเครดิตเพื่อคนรักสุขภาพ

บัตรเครดิตเพื่อคนรักสุขภาพ บัตรเครดิต KTC Bangkok Hospital Group Visa Platinum โรงพยาบาลกรุงเทพ รับส่วนลดเมื่อใช้บริการโดยส่วนลดสูงสุด 15% ทั้งค่ายา ค่าแล็บ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทางทันตกรรม ฯลฯ ประกันการเดินทาง ไม่มีค่าธรรมเนียม รับสิทธิพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ คะแนน…ได้ง่ายๆ 25 บาท =1 คะแนน ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1 คะแนน สามารถนำไปแลกส่วนลด และสิทธิประโยชน์มากมาย สำหรับผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ต่อเดือน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รายได้ 15,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป สำหรับคนที่สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการพิจารณา สำหรับสำหรับผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี แต่ถ้าหากเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใช้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สมัครบัตรเครดิต KTC Bangkok Hospital Group Visa Platinum