โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน วัตถุประสงค์การยื่นกู้ ซื้อบ้าน / คอนโดมิเนียม สร้างบ้าน ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมบ้าน ไถ่ถอนจำนอง ที่ดินพร้อมอาคารหรือคอนโดมิเนียมจากสถาบันการเงินอื่น ที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และสร้างหรือ ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซม ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัย กรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม อาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย

วงเงินโครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ไม่เกิน 100% ของวงเงิน 2 ประเภทดังนี้ แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า วงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกัน วงเงินประกันการกู้เงินในระบบบำเหน็จค้ำประกันของกรมบัญชีกลาง ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาอัตราดอกเบี้ยนี้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การกู้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศของธนาคารสามารถคำนวณเงินงวดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุ บวกด้วย 1.00% ต่อปี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แห่งละ 1,900 บาท วงเงิน 500,001 – 3,000,000 บาท แห่งละ 2,800 บาท วงเงินเกิน 3,000,000 บาท แห่งละ 3,100 บาท ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมา รายละ 1,000 บาท

คุณสมบัติ เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้ เอกสารส่วนบุคคลบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการบำนาญ สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงทางการเงิน สมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายรับเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

เอกสารหลักประกัน หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน(ฉบับจริง) กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ(สำเนา) กรณีสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(สำเนา) แบบก่อสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร กรณีไถ่ถอนจำนอง สัญญากู้ สัญญาจำนอง ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสพดวกเพื่อที่อยู่อาศัย ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ที่ประสงค์จะซื้อพร้อมราคาโดยประมาณ การชำระ / ค่างวด กรมบัญชีกลางทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารและทำหน้าที่หักเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :0-2645-9000
โทรสาร :0-2645-9001
เว็บไซต์ :www.ghbank.co.th

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ทุกโอกาสเป็นจริงได้ ( 16 April 2564)

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (Refinance In) ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 16 April 2564)

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 15 April 2564)

บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บัตรเดียวที่เติมเต็มความฝันคุณสู่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ( 15 April 2564)

สินเชื่อบ้านเช่า สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 14 April 2564)

สินเชื่อประเภทพัฒนาโครงการ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 13 April 2564)

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 12 April 2564)

การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ วางใจให้ออมสิน ดูแลความสุขของชีวิตคุณ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 10 April 2564)