โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ วัตถุประสงค์การยื่นกู้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ซ่อมแซม / ต่อเติม ที่อยู่อาศัยของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 18 เมษายน 2564 วงเงิน สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 1,000,000 บาท / หน่วย สำหรับซ่อมแซม / ต่อเติม ไม่เกิน 500,000 บาท / หน่วย โดยกำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน ดังนี้ สำหรับลูกค้ารายย่อย ไม่เกิน 50% ลูกค้าสวัสดิการ (หักเงินเดือน) ไม่เกิน 80% ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุด 30 ปี กรมธนารักษ์พิจารณาออกหนังสือยินยอมให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้โดยระยะเวลาตามสัญญาเช่า ระหว่างกรมธนารักษ์กับผู้เช่า มีกำหนดระยะเวลาเช่าไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท / หน่วย หรือเพื่อ ซ่อมแซม / ต่อเติม ไม่เกิน 500,000 บาท / หน่วย ปีที่ 1 0% ต่อปี
ปีที่ 2 2.00% ต่อปี ปีที่ 3 ปีที่ 4 5.00% ต่อปี ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา ลูกค้าบุคคลทั่วไป MRR – 0.75% ลูกค้าสวัสดิการ ธอส. MRR – 1.00% ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แห่งละ 1,900 บาท วงเงิน 500,001 – 3,000,000 บาท แห่งละ 2,800 บาท ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมา รายละ 1,000 บาท

คุณสมบัติ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน (Gross Income)ประชาชนทั่วไป โดยให้พิจารณาสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามลำดับก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่บังคับใช้กับผู้ที่ขอร่วมโครงการก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบตามที่เสนอนี้

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสินเชื่อประกอบด้วย เอกสารส่วนบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ เอกสารหลักประกัน สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุที่จดทะเบียนสัญญาเช่านานปีบนที่ดินราชพัสดุ

การชำระค่างวด ชำระงวดแรกภายใน 30 วัน (นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคาร) และชำระงวดต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ช่องทางชำระค่างวด ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา / จุดให้บริการ ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน) ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับชำระเงินกู้ที่มีบาร์โค้ด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :0-2645-9000
โทรสาร :0-2645-9001
เว็บไซต์ :www.ghbank.co.th

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ทุกโอกาสเป็นจริงได้ ( 16 April 2564)

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (Refinance In) ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 16 April 2564)

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 15 April 2564)

บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บัตรเดียวที่เติมเต็มความฝันคุณสู่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ( 15 April 2564)

สินเชื่อบ้านเช่า สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 14 April 2564)

สินเชื่อประเภทพัฒนาโครงการ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 13 April 2564)

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 12 April 2564)

การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ วางใจให้ออมสิน ดูแลความสุขของชีวิตคุณ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 11 April 2564)

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( 10 April 2564)