สินเชื่อ เงินด่วน เพื่อธุรกิจ เงินทุนฉุกเฉินระยะสั้น
ไม่เช็คเครดิต อนุมัติง่ายไม่ยุ่งยาก รับเงินทันที
*ให้วงเงินสูงถึง 5,000,000 บาท*
เงื่อนไข
– มีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตนเอง
– ธุรกิจหรือกิจการต้องจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท,หจก.หรือจดทะเบียนพาณิชย์หรืออื่นๆ
– มีหน้าร้านที่ชัดเจน มีที่พักที่สามารถตรวจสอบได้