สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ 7-Eleven 100,000 บาท ถึง 1.5 ล้านบาท

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ 7-Eleven เป็นวงเงินสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยร้าน 7-Eleven ประเภทสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อประเภท Term Loan ไม่มีหลักประกัน มูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1.5 ล้านบาทระยะเวลาของวงเงินสินเชื่อ ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 3 ปี และ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR+3.5% ต่อปี กรณีที่ไม่ซื้อประกัน MRTA MRR+3.0% ต่อปี กรณีที่ซื้อประกัน MRTA

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ 7-Eleven เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการร้าน 7-Eleven ที่มีศักยภาพและต้องการวงเงินเพื่อใช้ในต่อยอดขยายร้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน หมุนเวียนธุรกิจ หรือ เปิดสาขา เพิ่มเติม เป็นต้น เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย โดยที่ธนาคารสามารถได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่ยังอยู่ในมาตรฐานการ พิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อที่รัดกุมและเหมาะสม

คุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

– Franchisee ของ ร้าน 7-Eleven type C และ type ปตท. ซึ่งเป็น type ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของร้าน โดยเปิดกิจการ 7-Eleven มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
– วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมชัดเจนและเพื่อใช้ในธุรกิจเท่านั้น
– อายุผู้กู้ที่เป็นผู้หารายได้หลักให้แก่ธุรกิจรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
– กระแสเงินสดของกิจการเป็นแหล่งที่มาหลักในการชำระหนี้คืน
– ต้องไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ Black List ของธนาคาร
– ข้อมูลตาม Data Mart ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
– ลูกค้าต้องยินยอมให้ธนาคารสามารถตรวจสอบและให้ข้อมูล Credit Bureau
– ไม่เป็นหนี้มีปัญหา และไม่เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้สูมัครและคู่สมรส
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและคู่สมรส
– Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– สัญญาซื้อขายสินค้า หรือ สัญญามัดจำ หรือ ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ รายการบิลเงินสด หรือบันทึกรายรับรายจ่ายของกิจการ ทั้งนี้ต้องเป็นเอกสารในช่วงระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องล่าสุด หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งสินค้า หรือรายชื่อเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า (ในกรณี statement ไม่สมบูรณ์)
– หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
– ภาพถ่ายร้าน 7-Eleven
– ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
– เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือสมุดบันทึกของกิจการอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
– รายชื่อลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ถ้ามี)
– ใบเสร็จชำระเงินกู้ (ถ้ามี)
– เอกสารสัญญาแฟรนไชส์ 7-Eleven

กรณีนิติบุคคล
– สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
– หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน ไม่เกิน 3 เดือน/ หนังสือบริคณห์สนธิ/ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
– Statement ของบัญชีหลัก ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
– ภาพถ่ายร้าน 7-Eleven
– งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี หรือ ประมาณการงบกาไรขาดทุนประจำปีปัจจุบัน หรือ งบการเงินภายใน หรือ เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ สมุดบันทึกของกิจการอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
– รายชื่อลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ถ้ามี)
– ใบเสร็จชำระเงินกู้ล่าสุด (ถ้ามี)
– เอกสารสัญญาแฟรนไชส์ 7-Eleven

ติดต่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454
เปิดทำการทุกวัน
เวลา 08.00-22.00 น.

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถยนต์ซื้อขายมือสอง ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 17 January 2564)

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตรธนาลีสซิ่ง สำหรับชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ผ่อนสบายได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ( 16 January 2564)

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 15 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ เสริมสภาพคล่องเรื่องเงิน ( 14 January 2564)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน กู้เงินแบบใช้โฉนด ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ ( 13 January 2564)

รวมสินเชื่อชูเกียรติ ลิสซิ่ง พร้อมบริการคุณ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอไซค์ สินเชื่อที่ดิน กู้ง่ายเพื่อชาวใต้ ( 12 January 2564)

เงินกู้ระยะสั้นจำนำทะเบียนรถ ธนาลีสซิ่ง อนุมัติไว เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เพื่อชาวเชียงใหม่ ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง รถแลกเงิน บริการสินเชื่อมีสาขากว่า 300 สาขา ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง ต้องการใช้เงินด่วนเพียง มีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ( 5 January 2564)

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาลีสซิ่ง เพื่อชาวเชียงใหม่วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ( 5 January 2564)