สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1 ธนาคารออมสิน ให้สินเชื่อทุกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทย

สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1  ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุน และให้สินเชื่อ SMEs Startup กับทุกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทย ทะยานสู่อนาคต ด้วยธุรกิจของคุณ ธนาคารที่ตั้งขึ้นเพื่อรับฝากเงินออมสิน ออกพันธบัตรออมสิน และสลากออมสิน รับฝากเงินออมเพื่อสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ทำการรับจ่าย และโอนเงิน ซื้อ หรือขายพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต การออมสินอื่น ๆ หรือกิจการ อันเป็นงานธนาคารตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ และให้ประกอบได้ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1 มอบเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จำนวนเงินให้กู้ สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000,000 บาท

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

หลักทรัพย์ค้ำประกันมากกว่าร้อยละ 50
1. เงินกู้ระยะสั้น :
เดือนที่ 1-12   ร้อยละ 1.07 ต่อปี
หลังจากนั้น     ร้อยละ MOR + 1.50 ต่อปี

2. เงินกู้ระยะยาว :
เดือนที่ 1-12   ร้อยละ 1.07 ต่อปี
หลังจากนั้น     ร้อยละ MRR + 1.50 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

หลักทรัพย์ค้ำประกันร้อยละ 30 – 50
1. เงินกู้ระยะสั้น :
เดือนที่ 1-12   ร้อยละ 1.07 ต่อปี
หลังจากนั้น     ร้อยละ MOR + 2.00 ต่อปี

2. เงินกู้ระยะยาว :
เดือนที่ 1-12   ร้อยละ 1.07 ต่อปี
หลังจากนั้น     ร้อยละ MRR + 2.00 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

หลักทรัพย์ค้ำประกันมากกว่าร้อยละ 50
1. เงินกู้ระยะสั้น :
เดือนที่ 1-6     ร้อยละ 1.07 ต่อปี
หลังจากนั้น     ร้อยละ MOR + 1.50 ต่อปี

2. เงินกู้ระยะยาว :
เดือนที่ 1-6     ร้อยละ 1.07 ต่อปี
หลังจากนั้น     ร้อยละ MRR + 1.50 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

หลักทรัพย์ค้ำประกันร้อยละ 30 – 50
1. เงินกู้ระยะสั้น :
เดือนที่ 1-6     ร้อยละ 1.07 ต่อปี
หลังจากนั้น     ร้อยละ MOR + 2.00 ต่อปี

2. เงินกู้ระยะยาว :
เดือนที่ 1-6     ร้อยละ 1.07 ต่อปี
หลังจากนั้น     ร้อยละ MRR + 2.00 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1 ธนาคารออมสิน

 – เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
– ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
– เป็นผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ (Start Up Stage) ซึ่งหมายความถึง
1) ผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หรือ
2) ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่มีนวัตกรรมใหม่ ได้แก่ มีการตลาดใหม่ (Market Innovation) หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) หรือ มีกระบวนการผลิตใหม่ (Process Innovation)

หลักประกันสินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1 ธนาคารออมสิน

– ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
– บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
(กรณี บสย. ค้ำประกัน ผู้กู้จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ และใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด)

เกี่ยวกับกิจการ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
 • ข้อมูลกิจการ , โครงการ และแผนธุรกิจ

ด้านการเงิน

 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น

เกี่ยวกับหลักประกัน

 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบแปลงอาคาร และรายงานผู้ประกอบการ
 • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมซ่อมแซม
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือต่อเติมซ่อมแซม

หลักฐานในการขอกู้

 • แบบคำขอสินเชื่อธุรกิจ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล และบริคณห์สนธิ
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 หรือสามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อสวัสดิการ บ้านแลกเงิน ทีทีบี ต้องการเงินก้อน บ้านช่วยได้ แค่มีบ้านก็เปลี่ยนเป็นเงินเพิ่มโอกาส ( 15 August 2564)

สินเชื่อสวัสดิการ บำเหน็จตกทอด ทีทีบี ( 15 August 2564)

สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอีไม่มีสะดุด (ttb SME so smooth) เหมาะกับธุรกิจ SME ขนาดเล็ก ( 15 August 2564)

สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอีก้าวกระโดด (ttb SME step up) สําหรับบุคคลธรรมดา ( 14 August 2564)

สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอี เงินฝากค้ำประกัน (ttb SME fully cash) ( 14 August 2564)

สินเชื่อมณีทันใจ สินเชื่อ SCB สำหรับร้านค้า Shopee สมัครสินเชื่อเพียง 1 นาที ( 16 July 2564)

แนะนำผู้ให้บริการเงินด่วนจังหวัดชุมพร สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ( 16 July 2564)

สินเชื่อกู้เงินสดง่ายสำหรับชาวจังหวัดขอนแก่น นาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ ( 15 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์อินทนิล คอฟฟี่ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 15 July 2564)

สินเชื่อเงินด่วน ฉะเชิงเทรา ถูกกฏหมาย อนุมัติทันใจ ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ( 14 July 2564)