สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ รับรถมอเตอร์ไซค์อายุถึง 5 ปี รายได้ 8,000 บาทก็กู้ได้

กรุงศรี ออโต้ ถือเป็นผู้นำด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ที่เป็นธุรกิจในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริการสินเชื่อยานยนต์แบบครบวงจรประกอบไปด้วย สินเชื่อเพื่อคนมีรถ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อรถบ้าน, กรุงศรี รถบ้าน, สินเชื่อรถใหม่, กรุงศรี นิว คาร์, สินเชื่อรถมือสอง, กรุงศรี ยูสด์ คาร์, สินเชื่อรถบรรทุกใหม่, กรุงศรี ทรัค ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ภายใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ รับรถมอเตอร์ไซค์อายุถึง 5 ปี รายได้เริ่มต้น 8,000 บาทก็กู้ได้ รถยังใช้ได้ตามปกติ

สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ Car4Cash แบบโอนเล่ม

– คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
– ผ่อนดอกเบี้ยแบบ คงที่
– ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 1.85%-2.50%* ต่อเดือน
– เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 36 เดือน

4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

1. สมัครง่ายได้ทุกที่
2. นัดรับเอกสาร
3. รอแจ้งผลอนุมัติ
4. รอรับเงิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

– อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีมอเตอร์ไซค์* เป็นของตนเอง
– อาศัยอยู่ในประเทศไทย
– ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

* มอเตอร์ไซค์ หมายถึง เครื่องยนต์น้อยกว่า 250 ซีซีลงมา หรือ 250 ซีซีขึ้นไปแต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท
** ชาวต่างชาติ สามารถขอสินเชื่อ คาร์ ฟอ แคช ได้เท่านั้น

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

สำหรับบุคคลธรรมดา

– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
– เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
– สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
– สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

– หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
– สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
– แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
– งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
– สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สอบถามเพิ่มเติม  Tel. 0-2740-7400

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงิน เป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขา กรุงศรี ออโต้ทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ “กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์” โทร. 02-740-7400