สินเชื่อแฟคตอริ่ง เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

สินเชื่อแฟคตอริ่ง เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย BGPL จะรับซื้อลูกหนี้การค้าที่มีการ ส่งมอบสินค้า และ/หรือ บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน เพียงแต่ท่านโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ค่าสินค้า และ/หรือ บริการจากผู้ซื้อให้แก่ BGPL พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารการค้า (ได้แก่ ใบส่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล เป็นต้น) ให้แก่ BGPL ท่านก็จะได้เงินล่วงหน้าเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ และ BGPL จะทำหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าสินค้า และ/ หรือ บริการจากผู้ซื้อเมื่อครบกำหนดแทนท่าน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น สินเชื่อแฟคตอริ่งในประเทศ สินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ

วงจรสินเชื่อแฟคตอริ่งในประเทศ

ปัจจุบัน BGPL เป็นสมาชิกของสมาคมแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ (Factors Chain International หรือ FCI) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 180 บริษัทใน 54 ประเทศทั่วโลก โดยสมาคม FCI จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างบริษัทผู้ให้บริการแฟคตอริ่งทั่วโลกที่ เป็นประเทศสมาชิก เพื่อสนับสนุนการทำแฟคตอริ่งระหว่างประเทศและการให้บริการทางการเงินที่ เกี่ยวข้องให้เป็นระบบมาตร ฐานเดียวกัน ช่วยให้ BGPL มีความพร้อมในการให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้นำเข้า และผู้ส่งออกได้ โดยแบ่งออกเป็น

สินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้า ในกรณีที่ท่านเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่มีข้อจำกัดในการเปิด L/C (Letter of Credit) หรือกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการเปิด L/C บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้าของ BGPL สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้ โดยทำหน้าที่เป็นตัว กลางในการประสานกับบริษัทแฟคตอริ่งในประเทศผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายเกิดความมั่นใจในการขายสินค้าให้กับท่าน โดยไม่ต้อง ใช้ L/C

สินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการส่งออกตลาดการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งผู้ซื้อก็มีอำนาจต่อรองสูงขึ้น นอกเหนือจากการ แข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าและราคาแล้ว การเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนคลายก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่นเงื่อนไขการ ชำระเงินแบบ D/A (Document against Acceptance), D/P (Document against Payment) หรือ Open Account พร้อม เครดิตเทอมที่ยาวขึ้น

เงื่อนไขการชำระเงินโดยไม่ต้องเปิด L/C (non L/C) เหล่านี้ทำให้ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงสูงขึ้น บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง เพื่อการส่งออกของ BGPL สามารถช่วยท่านได้ โดย BGPL จะรับภาระความเสี่ยง ที่ผู้ซื้อในต่างประเทศจะมีปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถชำระค่าสินค้าให้ท่านได้ โดย BGPL จะชำระค่าสินค้าแทนผู้ซื้อภายใน 90 วัน นับจากวันครบกำหนด โดยมี เงื่อนไขว่าผู้ขายมิได้ทำผิดข้อตกลงในการขาย และผู้ซื้อไม่มีข้อโต้แย้งทางการค้า

ประโยชน์ของ สินเชื่อแฟคตอริ่ง เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

– ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการ
– เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
– วงเงินยืดหยุ่นได้ตามยอดขาย
– ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ และ / หรือ ได้รับส่วนลดทางการค้า
– สามารถนำดอกเบี้ยไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เมื่อเทียบกับการใช้แหล่งเงินนอกระบบ
– บริหารการจัดเก็บค่าสินค้า / บริการเมื่อครบกำหนด
– ในกรณี สินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการส่งออก (Export Factoring) จะได้ประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
บริการตรวจสอบฐานะเครดิตของผู้ซื้อในต่างประเทศ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ไม่ต้องใช้ L/C
บริการค้ำประกันความเสี่ยงจากหนี้สูญ สูงถึง 100 % ของมูลค่าส่งออก
มีกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินชดเชยที่ชัดเจน

คุณสมบัติของลูกค้า (ผู้ขายสินค้า)

– เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในกรณีต่ำกว่า 3 ปีต้องมีบริษัทในเครือค้ำประกัน
– ผลประกอบการมีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– ยอดรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
– ยอดสินเชื่อประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป
– ไม่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหากับสถาบันการเงิน

คุณสมบัติของผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า) สินเชื่อแฟคตอริ่ง เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 

เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
สถานประกอบการ / เก็บเงิน อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ประกอบกิจการต่อเนื่องมานานพอสมควรและมีฐานะการเงินเชื่อถือได้ต้องรับทราบ ยินยอมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้ง โอนสิทธิ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อสินเชื่อแฟคตอริ่ง เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 

– สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ (ภายใน 3 เดือน) พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ค้ำ ประกัน
– สำเนา ภ.พ.20 และสำเนา ภ.พ.30
– สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
– สำเนาบัญชีธนาคารที่มีการเดินบัญชีเป็นหลัก ย้อนหลัง 6 เดือน

เงื่อนไขเบื้องต้นสินเชื่อแฟคตอริ่ง เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

สามารถรับเงินล่วงหน้าได้ 70 – 90 % ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า
ระยะเวลาของใบแจ้งหนี้ (เครดิตเทอมที่ให้แก่ผู้ซื้อ) ไม่เกิน 180 วัน
บุคคลค้ำประกัน 2 ท่าน โดยกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02 679 6226

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 โดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุก ประเภท โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่อมาภายหลัง บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการเช่า ซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ และให้บริการด้านอื่นๆ เช่นบริการจดทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ บริการด้าน ประกันภัยเป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีสาขา 3 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพิษณุโลก บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) “บริษัทย่อย” สำหรับ บริษัท กรุงเทพแกรนด์ แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) นั้น ก่อนปรับโครงสร้างกลุ่ม บริษัทในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท กรุงเทพแกรนด์ แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ต่อมาเมื่อบริษัทมี แผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับโครงสร้าง การถือหุ้น โดยเข้าถือหุ้นโดยตรงในบริษัท และดำเนินการให้ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 2. ธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่ง / เช่าซื้อ เครื่องจักรและ ยานพาหนะ 3. ธุรกิจแฟคตอริ่ง ภายในประเทศและแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ และ 4. บริการอื่นๆ ได้แก่ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่าย รถยนต์ บริการด้านประกันภัย บริการ จดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถยนต์ซื้อขายมือสอง ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 17 January 2564)

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตรธนาลีสซิ่ง สำหรับชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ผ่อนสบายได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ( 16 January 2564)

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ธนาลีสซิ่ง วงเงินอนุมัติสูงสุด 70% อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก ( 15 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ เสริมสภาพคล่องเรื่องเงิน ( 14 January 2564)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน กู้เงินแบบใช้โฉนด ชูเกียรติลิสซิ่งพร้อมบริการ ( 13 January 2564)

รวมสินเชื่อชูเกียรติ ลิสซิ่ง พร้อมบริการคุณ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอไซค์ สินเชื่อที่ดิน กู้ง่ายเพื่อชาวใต้ ( 12 January 2564)

เงินกู้ระยะสั้นจำนำทะเบียนรถ ธนาลีสซิ่ง อนุมัติไว เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เพื่อชาวเชียงใหม่ ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง รถแลกเงิน บริการสินเชื่อมีสาขากว่า 300 สาขา ( 6 January 2564)

สินเชื่อรถยนต์ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง ต้องการใช้เงินด่วนเพียง มีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ( 5 January 2564)

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาลีสซิ่ง เพื่อชาวเชียงใหม่วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ( 5 January 2564)