สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคาร ธ.ก.ส.

สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพในด้านการลงทุน การผลิต และการตลาด เช่น การสร้างตลาดนัดหรือตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการลดค่าใช้จ่าย และการพึ่งพาตนเองของชุมชน เช่น โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในลักษณะต่อไป การศึกษา การอบรม การสัมมนา ดูงานหรือฝึกงาน ในด้าน การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมเครื่องมือให้กลุ่มอาชีพ การจัดหาปัจจัยอื่นที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น โรงรับจำนำ โรงพยาบาลชุมชนตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร เพื่อดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็น อปท. ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเภท ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีความมั่นคง สามารถปิดบัญชีได้ทุกปี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองพัทยาและกรุงเทพฯ หลักประกัน 1. อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน 2. เงินฝากในบัญชีที่ฝากไว้กับ ธ.ก.ส. 3. คณะผู้บริหารของ อปท. เป็นผู้ค้ำประกัน 4. มีหลักประกันอื่นตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร วงเงินกู้ไม่เกิน 25 ล้านบาท ต่อแห่ง กรณีขอกู้เงินต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการให้กำหนดตามประเภทหลักประกัน ดังนี้ กรณีใช้เงินฝากเป็นประกันเต็มวงเงินกู้ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่นำมาฝากบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00 ต่อปี กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน(คณะผู้บริหารค้ำประกันเงินกู้ในฐานะส่วนตัว)ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ MLR กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน(คณะผู้บริหารค้ำประกันเงินกู้ในฐานะส่วนตัว)และมีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
1 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ MLR – 0.25 %
2 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ MLR – 0.50 %
3 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ MLR – 0.75 %
4 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ MLR – 1.00 %
5 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ MLR – 1.25 %

ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินการ ให้ชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามที่มาของรายได้ ไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี เอกสารประกอบการกู้ 1. โครงการที่ขอกู้ ประกอบด้วย – วัตถุประสงค์ที่ขอกู้ – วงเงินกู้ที่ขอกู้ – แผนการใช้เงินกู้และชำระคืนเงินกู้ – หลักประกันที่เสนอ 2. รายละเอียดโครงการก่อสร้าง 3. สำเนารายงานการประชุมสภาที่เห็นชอบโครงการ 4. สำเนาหนังสืออนุมัติให้ อปท. กู้เงิน จากนายอำเภอหรือผู้ว่า ฯ 5. สำเนาหนังสือแต่งตั้งนายกของ อปท. 6. งบแสดงฐานะทางการเงินและการคลัง

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อแฟรนไชส์ Swensens สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 19 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชน์ Bellinee’s Bake & Brew สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 18 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์แดรี่ควีน (Dairy Queen) สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 17 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ Bake A Wish สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 16 June 2564)

สินเชื่อแฟรนไชน์ BRAIN FITNESS สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 25 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ Gymboree Play & Music ศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ( 24 May 2564)

แฟรนไชน์ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ อ๊อตเทริ กับสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 24 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชน์ Autoglym (ออโต้กลิม) โดยธนาคารกสิกรไทย ( 23 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ ควอลิตี้ คิดส์ (Quality Kids franchise) โดยธนาคารกสิกรไทย ( 23 May 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร ULTRA MATH โดยธนาคารกสิกรไทย ( 22 May 2564)