สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล ลีซ อิท เพื่อการประมูลงานราชการ

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล คือบริการเพื่อออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้สินเชื่อตามมูลค่าหลักประกันซอง เพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูลแบบกระดาษ (E-Auction) และหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพื่อใช้ในการประมูลงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) เปิดโอกาสให้คุณสามารถยื่นซอง ประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 3 วัน โดยไม่ต้องวางเงินสดหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวนเหมือนกับธนาคาร

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล คือบริการเพื่อออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้สินเชื่อตามมูลค่าหลักประกันซอง เพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูลแบบกระดาษ (E-Auction) และหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพื่อใช้ในการประมูลงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) เปิดโอกาสให้คุณสามารถยื่นซอง ประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 3 วัน โดยไม่ต้องวางเงินสดหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวนเหมือนกับธนาคาร สะดวกในการขอค้ำประกัน ได้รับการค้ำประกันอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนง่าย ไม่ยุ่งยาก ทราบผลภายใน 3 วัน (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน) ทำให้ไม่พลาดการประมูลงานที่ต้องการค้ำประกันอย่างเร่งด่วน รองรับผู้ประกอบการที่ต้องการประมูลงานผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) ให้ผู้ประกอบการนำหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) และหนังสือค้ำประกันซองแบบกระดาษ (E-Auction) ช่วยเพิ่มโอกาสแข่งขันของธุรกิจท่านให้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนของมูลค่าหนังสือค้ำประกันซองเหมือนกับธนาคาร คุณจึงสามารถบริหารเงินสดได้ ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการเปิดวงเงิน คุณสามารถเก็บหลักทรัพย์ที่มีไปใช้ในการเปิดวงเงินกับธนาคารหรือไว้ใช้ในกรณีอื่น ๆ คิดค่าธรรมเนียมรายเดือนตามระยะเวลาของการใช้หนังสือค้ำประกันซอง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อแก่ SME ที่ทำงานกับราชการมายาวนาน เราจึงเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) ของหน่วยงานราชการ ตลอดจนเข้าใจกระบวนการทำงานของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาเสมือนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอน สามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิท ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุน (Project Backup Finance) สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bidbond) เหมาะกับ ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นซองประมูลกับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อคือ ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ทำงานให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต่าง ๆ เป็นต้น

เอกสารบริษัททั่วไปที่ใช้ในการขอสินเชื่อประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี) หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3) หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2) ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี) เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี) เอกสารแสดงฐานะการเงินและรายได้ของบริษัท บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน) แบบภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน เอกสารแสดงวงเงินค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) กับธนาคาร (ถ้ามี) เอกสารประกอบเพิ่มเติม ใบรับรองผลงานมาประกอบพิจารณา ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่น ๆ ที่ผ่านมา เช่น สัญญางาน สำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะนำมาขาย พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้

หากคุณสนใจ สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล ลีซ อิท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 02-163-4260 โทรสาร:02-163-4291 อีเมล : CRM@leaseit.co.th  เพจเฟสบุ๊ค  Lease It Smart Biz-Mate คู่คิดธุรกิจรุ่นใหม่ ไลน์  leaseit

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร กับธนาคารไทยเครดิต ผ่อนเบาสบายปี 2566 ด้วยดอกเบี้ย 0% ( 4 April 2566)

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน ( 3 April 2566)

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ลีซ อิท อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน ( 2 April 2566)

อย่าลืมสมัคร บัตรกดเงินสด KTC PROUD เบิกถอนเงินออนไลน์ง่ายๆ ( 1 April 2566)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ลีซ อิท รับซื้อหนี้การค้า สินเชื่อระยะสั้น เปลี่ยนบิลให้เป็นเงิน ( 25 March 2566)

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล ลีซ อิท เพื่อการประมูลงานราชการ ( 23 March 2566)

สินเชื่อเงินกู้ออนไลน์อนุมัติง่าย จาก Cash Market เพิ่มสภาพคล่องด้วยการขอสินเชื่อ ( 15 March 2566)

สินเชื่อระยะสั้น สปีดี้แคช ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น กับเงินกู้ถูกกฎหมายพิโกไฟแนนซ์ ( 1 March 2566)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อชาวยโสธร สหไพบูลย์พิโกไฟแนนซ์ รับเงินเต็มยอด โปะได้ ลดต้น ลดดอก ( 25 February 2566)

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อชาวศรีสะเกษ สหไพบูลย์พิโกไฟแนนซ์ อนุมัติไวเชื่อถือได้ ( 25 February 2566)