เปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญ สินเชื่อเพื่อคนสูงวัยที่มีบ้าน เกษียณถูกใจ มีเงินใช้ได้ทุกเดือน ปี2566

สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุหรือที่รู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่า Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อที่เข้ามาตอบโจทย์ช่วงสังคมผู้สูงวัย ธนาคารเป็นฝ่ายจ่ายเงินให้ผู้กู้ ทั้งนี้รูปแบบสินเชื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสวัสดิการชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีทั้งบ้านอยู่และเงินใช้ในยามเกษียณ ตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ไม่มีบำเหน็จ บำนาญ หรือกองทุนเลี้ยงชีพในวัยชรา ได้เงินก้อนมาใช้ในชีวิตประจำวัน และยังสามารถนำมาหมุนภาระหนี้สินต่างๆ ทั้งค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย หรือค่าส่วนกลางได้ แม้จะใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ผู้กู้ยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านได้เหมือนเดิม วันนี้จึงจะมาแนะนำสินเชื่อจากธนาคารออมสินที่มีการให้บริการ สินเชื่อเพื่อคนสูงวัยที่มีบ้าน ที่มีโปรโมชั่นจูงใจการเลือกใช้บริการ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อที่ให้บริการโดยธนาคารออมสินตอบโจทย์ในยุคปี 2566 ได้เป็นอย่างดี เปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญ ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มีจุดเด่นก็คือเป็นการเปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญ ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะได้รับเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ ซึ่งวงเงินกู้ทางธนาคารให้สูงถึง 10 ล้านบ้าน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชื่อทุกเดือนสูงสุด 25 ปี ซึ่งสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดที่หลักประกันตั้งอยู่ รับเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ เงินเข้าบัญชีทุกเดือนสูงสุด 25 ปี

สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage  จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ในการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับหลักประกัน หากเป็นที่ดินพร้อมอาคาร จะสามารถกู้ได้ประมาณร้อยละ 60-70 ของราคาประเมิน หากเป็นห้องชุดหรือคอนโดยจะสามารถกู้ได้ประมาณร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ กรณีไม่มีคู่สมรส ผู้กู้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีกรณีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่น กรณีมีคู่สมรส กรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือคู่สมรสเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้คู่สมรสต้องเข้ามาเป็นผู้กู้ร่วมด้วย และไม่มีกรณีกู้ร่วมกับบุคคลอื่น คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้ ยกเว้นอายุคู่สมรสต้องมีอายุ ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปีต้องสามารถรับภาระค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

หากมีความสนใจสินเชื่อสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือยื่นกู้ธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดที่หลักประกันตั้งอยู่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1115 ติดต่อทางไลน์ GSB Society | LINE Official Account และทาง Facebook คือ GSB Society | Facebook