สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย กู้ได้ตามจริง ผ่อนสูงสุดถึง 10 ปี

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ โดยธนาคารกรุงไทย ที่จะทำให้การเรียนต่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ที่กู้ได้ตามจริง ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 ปี สร้างโอกาส กู้เพื่อศึกษาในวงเงินสูง ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง ไร้กังวล กู้ได้สูงสุดถึง 10 ปี รายละเอียดการให้บริการ เป็นการกู้เงินเพื่อศึกษาต่อในประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ในหลักสูตรระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง การจ่ายเงินกู้ แบ่งจ่ายเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของภาคการศึกษานั้น ๆ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย

หากผิดนัดชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ง คิดจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับ 18% ต่อปี) ให้ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กันให้เสร็จสิ้นภายในอายุสัญญากู้ โดยให้เริ่มชำระงวดแรกภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญากู้

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย

 – เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
– มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
– เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
– ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

คุณสมบัติผู้ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย

 – ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
– พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
– ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย

 – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
– สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
– สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
– ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
– หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (contactcenter.ktb.co.th)