วันนี้ SIAMLOAN.NET จะมาแนะนำสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจกับ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ที่ยินดีเสนอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการต่างๆ ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ในรูปเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด บริษัทเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารงานในภาคธุรกิจการเงินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้บริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคงตามหลักธรรมภิบาล พร้อมด้วยฝ่ายบริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ เพื่อสร้างสรรค์และเสนอแนะผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทุกภาคส่วน บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นพร้อมมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่เริ่มต้นก้าวแรกในธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงและจะยืนเคียงคู่กับลูกค้าให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพในโลกธุรกิจ

– ระยะเวลาเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 12 ปี
– การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามความสามารถของผู้กู้
– อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MLR ของบริษัทฯ
– หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ (เงินกู้) เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ

– MLR ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.75%
– MRR ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.15%
– สูงสุดไม่เกิน 24.00%

เอกสารสำหรับสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ (เงินกู้) เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ

บุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
– สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับ) ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ไม่เกิน 2 เดือน) นับจากปัจจุบัน
– สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน ต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

เจ้าของกิจการ / นิติบุคคล
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
– สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
– สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 12 เดือน

เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์
– สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (ถ่ายสำเนาเท่าต้นฉบับ)
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– สำเนาใบเสร็จผ่อนดาวน์ / ใบจอง

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด SBEY Credit Foncier Co., Ltd.
เลขที่ 249 อาคารเดอะเอสซีเพลส ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 02-290-1500, โทรสาร 02-290-1599 อีเมล. info@lpcredit.co.th