สินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารออมสิน สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

สำหรับเหล่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงพนักงานราชการ บางครั้งก็มีความจำเป็นต้องการวงเงินสินเชื่อพิเศษ ในการเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ Siamloan.net ขอนำเสนอ สินเชื่อสวัสดิการ จากธนาคารออมสิน ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ตอบโจทย์ของคุณได้ดี อีกทั้งยังสามารถผ่อนชำระได้ด้วย ซึ่งหากใครรู้ตัวว่ามีสิทธิ์ในสวัสดิการนี้ สามารถดูรายละเอียดการขอสินเชื่อที่เรานำมาฝากกันได้เลย

สินเชื่อสวัสดิการ จากธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่อพิเศษสุด สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ ให้สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ ถือได้ว่าเป็นเงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ โดยจะต้องเป็น เป็นผู้ฝากเงินประเภทใด ประเภทหนึ่งของธนาคาร สามารถกู้ไปภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อการอุปโภคบริโภค

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

การชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

การชำระหนี้เงินกู้ การชำระเงินกู้ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้

ระยะเวลาชำระเงินกู้ สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี หากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

– เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ – เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
– เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกันการกู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

– ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้
– กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน มีดังนี้
– เป็นข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
– พนักงานราชการค้ำประกันได้ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงานที่เหลืออยู่
– อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวบาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี
– ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือ กรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ 1 ปี 2 คน
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

เอกสารการขอกู้และค้ำประกันสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ

– สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผุ้ค้ำประกัน
– สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรผุ้สมรสของผู้กู้และผุ้ค้ำประกัน
– หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผุ้กุ้และผู้ค้ำประกัน
– หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชนของผุ้กู้และผู้ค้ำประกัน
– บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

การค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

– สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
– แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
– แบบแปลนอาคาร/ภาพถ่ายอาหารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
– หนังสืออื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการ ดังนี้ GSB Call Center 1115 โทรศัพท์ 0-2299-8000 ต่อ 149821–28 และ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)

สินเชื่อสำหรับรถซื้อ-ขาย บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อสำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ ( 16 October 2563)

สินเชื่อสำหรับเจ้าของรถ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่ออนุมัติ ไวไม่ยุ่งยาก ( 16 October 2563)