สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร) ธนาคารทหารไทย

เป้าหมายที่สำคัญของครอบครัวคือ…การมีบ้านผ่อนน้อยกว่า สุขมากกว่า ลดค่าใช้จ่าย ผ่อนสบายกว่าเดิม ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประเมินหลักทรัพย์ กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก) นำสิทธิ์ค่าเช่า / ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ

เป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน ที่ต้องจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้กับธนาคาร ให้บริการเฉพาะข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อเป็นที่่อยู่อาศัยของตนเอง บิดา มารดา หรือบุตร
(2) เพื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารและเฉพาะสถาบันการเงินที่ธนาคารให้ความเห็นชอบ (วงเงินสินเชื่อไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินเดิม)

เงื่อนไขสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร) ธนาคารทหารไทย

  • MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารฯ ณ วันที่ 22 พ.ค. 60 MRR = 7.275%
  • MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นการประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารฯ ในกรณีที่ลูกค้าผู้เอาประกันสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อปลดหรือลดภาระหนี้ที่ค้างชำระ โดยจะจ่ายให้ธนาคารฯ ในฐานะผู้รับประโยชน์ และหากมีเงินสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือ จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์อื่นตามที่ผู้เอาประกันระบุไว้
  • การชำระค่าเบี้ยประกันวงเงินกู้ (MRTA) ชำระเพียงครั้งเดียว โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
  • เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร) ธนาคารทหารไทย

  • ผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม
  • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 55 ปี (ณ วันที่สมัครสินเชื่อ)
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) บิดา -มารดา บุตร หรือ พี่น้อง
  • ผู้กู้ต้องมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) รวมกับผู้กู้หลัก ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร) ธนาคารทหารไทย

กรณีซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
– ปีที่ 1 – ปีที่ 3 = MRR-3.775% ต่อปี
– ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-2.275%
– อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.50%
– อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี = 4.10%
– อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.50%

กรณีไม่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Non-MRTA)
– ปีที่ 1 – ปีที่ 3 = MRR-3.285% ต่อปี
– ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-2.025%
– อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.99%
– อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี = 4.49%
– อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.83%

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB Contact Center 1558 โทรจากต่างประเทศ +662 299 1558

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)

สินเชื่อสำหรับรถซื้อ-ขาย บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อสำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ ( 16 October 2563)

สินเชื่อสำหรับเจ้าของรถ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่ออนุมัติ ไวไม่ยุ่งยาก ( 16 October 2563)