สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน โดยธนาคารออมสิน สินเชื่อเงินกู้เอนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการ

SIAMLOAN.NET ขอเอาใจพนักงานหน่วยงานเอกชน ที่มีความต้องการสินเชื่อเงินกู้เอนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการ สำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน โดยธนาคารประชาชน หรือธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินเองก็พร้อมบริการให้คำปรึกษา และบริการสินเชื่อ ส่วนรายละเอียด สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลย

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน โดยธนาคารออมสินนั้นให้บริการทั้งกรณีรูปแบบใช้บุคคลค้ำประกัน และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยการชำระหนี้เงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนแบบใช้บุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท กรณีสาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 2,000,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ) โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ยกเว้น กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

คุณสมบัติสินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

– เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชน
– เป็นลูกจ้างของสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรอื่น ๆ – ตามที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และนิติบุคคลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
– เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกันสินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
– มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
– ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

เอกสารการขอสินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

เอกสารประกอบการขอกู้และค้ำประกัน
สำเนาบัตรประจาตัวพนักงานหน่วยงานเอกชน หรือสำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบสาคัญการสมรส สำเนาใบสาคัญการหย่า สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
สำเนาใบสาคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และเงินรายได้อื่น (ถ้ามี)

เอกสารการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
แบบแปลนอาคาร/ภาพถ่ายอาหารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
สำเนาสัญญากู้เงินและสำเนาสัญญาจานอง อันเป็นมูลหนี้จานองเดิม (ถ้ามี)
หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
หนังสืออื่นๆ ตามความจาเป็นที่ใช้ในการขอกู้

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร โทร.1115 

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร ธนาคารออมสิน สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร ( 25 September 2563)

สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร ( 25 September 2563)

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non – Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ธนาคารออมสิน ( 24 September 2563)

สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ออมสิน สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว, ยั่งยืน และบัญชีเดียว ( 23 September 2563)

สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย ธนาคารออมสิน สร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจให้พี่น้องชาวไทย ( 20 September 2563)

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร) ธนาคารทหารไทย ( 20 September 2563)

สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี ธนาคารออมสิน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้จัดเต็ม เพื่อให้บรรดาลูกๆ ( 19 September 2563)

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน รองรับความต้องการทางการเงินทุกประเภท ( 19 September 2563)

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ธนาคารออมสิน ( 18 September 2563)

สินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารออมสิน สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ( 18 September 2563)