สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ธนาคารออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ให้บริการทั้งแบบใช้บุคคลค้ำประกันและใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ) โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ยกเว้น กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท กรณีสาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 2,000,000 บาท

คุณสมบัติสินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ธนาคารออมสิน

– เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชน
– เป็นลูกจ้างของสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และนิติบุคคลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
– เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

การชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ธนาคารออมสิน

การชำระหนี้เงินกู้ การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น

ระยะเวลาชำระเงินกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ) โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ยกเว้น กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

เงินด่วน โอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการขอกู้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ธนาคารออมสิน

เอกสารประกอบการขอกู้และค้ำประกัน
– สำเนาบัตรประจาตัวพนักงานหน่วยงานเอกชน หรือสำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบสาคัญการสมรส สำเนาใบสาคัญการหย่า สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาใบสาคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
– หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
– หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และเงินรายได้อื่น (ถ้ามี)

เอกสารการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
– แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
– แบบแปลนอาคาร/ภาพถ่ายอาหารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
– สำเนาสัญญากู้เงินและสำเนาสัญญาจานอง อันเป็นมูลหนี้จานองเดิม (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
– หนังสืออื่นๆ ตามความจาเป็นที่ใช้ในการขอกู้

เพราะออมสินเข้าใจวัยเกษียณ ตัวช่วยด้านการเงินที่จะพาคุณข้ามผ่านอุปสรรค สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือ ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อมณีทันใจ สินเชื่อ SCB สำหรับร้านค้า Shopee สมัครสินเชื่อเพียง 1 นาที ( 16 July 2564)

แนะนำผู้ให้บริการเงินด่วนจังหวัดชุมพร สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ( 16 July 2564)

สินเชื่อกู้เงินสดง่ายสำหรับชาวจังหวัดขอนแก่น นาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ ( 15 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์อินทนิล คอฟฟี่ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 15 July 2564)

สินเชื่อเงินด่วน ฉะเชิงเทรา ถูกกฏหมาย อนุมัติทันใจ ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ( 14 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ทิปโก้สควีซ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 14 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์ทรูคอฟฟี่ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 13 July 2564)

สินเชื่อเพื่อรายย่อย สำหรับชาวกรุงเทพมหานคร เงินด่วนกู้ง่าย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ( 13 July 2564)

สินเชื่อกู้ง่ายกู้เร็ว 2564 สำหรับชาวจังหวัดกระบี่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ( 12 July 2564)

สินเชื่อแฟรนไชส์แบล็คแคนยอน สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ของธนาคารกสิกรไทย ( 12 July 2564)