สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ วัตถุประสงค์การยื่นกู้ ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPLของธอส.ที่กรมบังคับคดี ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส. ยกเว้น การกู้ที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า การยื่นกู้ครั้งแรกต้องซื้อจำนวนตั้งแต่ 3 หน่วยขึ้นไป โดยนำไปปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อจำหน่ายให้ผู้ซื้อรายย่อย ที่ดินพร้อมอาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแฝด / อาคารพาณิชย์

วงเงินสินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย กรณีซื้อทรัพย์ NPL ของ ธอส. ที่กรมบังคับคดี อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 0% ต่อปี ปีที่ 3 = MRR กรณีซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 0% ต่อปี ปีที่ 2 – 3 = MRR หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติผู้ประกอบการ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เอกสารประกอบการยื่นกู้ กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น ประวัติรายการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ) สำเนาหนังสือซื้อขายกรมบังคับคดี (กรณีทรัพย์ NPL) สำเนาประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำเนาสัญญาซื้อขายทรัพย์ NPA ธอส. กรณีนิติบุคคล นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้ เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไม่เกิน 1 เดือน) / รายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ และเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นของทุนจดทะเบียน

การชำระค่างวด/ช่องทางชำระค่างวด กรณีซื้อทรัพย์ NPL ของธอส.ที่กรมบังคับคดี ปีที่ 1-2 ผ่อนชำระเงินงวดลดเงินต้นปีละ 10% (เฉลี่ยเป็นรายเดือน) ปีที่ 3 ผ่อนชำระเงินต้น 10% เฉลี่ยเป็นรายเดือน พร้อมกับดอกเบี้ยประจำเดือน และชำระส่วนที่คงเหลือในงวดสุดท้ายทั้งจำนวน กรณีซื้อทรัพย์ NPA ของธอส. ปีที่ 1 ผ่อนชำระเงินงวดลดเงินต้นปีละ 10% (เฉลี่ยเป็นรายเดือน) ปีที่ 2-3 ผ่อนชำระเงินต้น 10% เฉลี่ยเป็นรายเดือน พร้อมกับดอกเบี้ยประจำเดือน และชำระส่วนที่คงเหลือในงวดสุดท้ายทั้งจำนวน ช่องทางชำระค่างวด ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :0-2645-9000
โทรสาร :0-2645-9001
เว็บไซต์ :www.ghbank.co.th

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ) ขยันโปะ หมดไว สบายใจ ( 11 May 2564)

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธ.ก.ส. กู้ง่าย ได้รับเงินไว ( 11 May 2564)

สินเชื่อรถเต็นท์ (กรุงศรี ยูสด์ คาร์) และสินเชื่อรถบ้าน (กรุงศรี รถบ้าน) ( 10 May 2564)

บริษัท เดอะทรัคลิสซิ่ง จํากัด ตัวแทน รับจัดลิสซิ่ง ไฟแนนซ์ เพื่อการเช่าซื้อสินทรัพย์ทุกประเภท ( 10 May 2564)

สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคาร ธ.ก.ส. ( 9 May 2564)

สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใหม่ป้ายแดง (กรุงศรี นิว คาร์) ( 9 May 2564)

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคาร ธ.ก.ส. สนับสนุนสหกรณ์ ( 8 May 2564)

ยืมเงินดีแทค dtac โอนเงินดีแทคเข้าบัญชียืมเงิน 100 บาทหรือยืมเน็คดีแทคใจดีให้ยืม ( 7 May 2564)

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ (กรุงศรี มอเตอร์ไซค์) ( 7 May 2564)

บริษัท อินวัน ลิสซิ่ง จํากัด บริษัทรับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ( 6 May 2564)