สินเชื่อประเภทพัฒนาโครงการ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อประเภทพัฒนาโครงการ สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ กู้เพื่อพัฒนาโครงการบ้าน / โครงการห้องชุด สำหรับจัดสรร วงเงิน เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม วงเงิน Term Loan = MLR อ้างอิง MLR ตามประกาศของธนาคาร วงเงินเบิกเกินบัญชี = MOR อ้างอิง MOR ตามประกาศของธนาคาร ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ครั้งละ 1,200 บาท ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการร้อยละ 0.25 ของวงเงินที่อนุมัติให้กู้ ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน ครั้งละ 5,000 บาท คุณสมบัติโครงการที่จะยื่นกู้ โครงการต้องมีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งชุมชนมีบริการสาธารณะ คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล เป็นผู้มีฐานะการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือ

เอกสารทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส / ทะเบียนหย่า ในกรณีเป็นนิติบุคคลแสดงใบจดทะเบียนบริษัท, ใบจดทะเบียนการค้า,สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุวัตถุประสงค์สามารถกู้เงิน,ค้ำประกันเงินกู้ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ จากกระทรวงพาณิชย์ และ รายงานในการประชุมผู้ถือหุ้น (ที่ระบุขอกู้เงินจากธนาคาร) สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า ถ่ายเอกสารเท่าตัวจริง แบบพิมพ์เขียวของอาคารที่ใช้ก่อสร้าง (ฉบับจริงชุดประทับตราฯ) 1 ชุด แผนการดำเนินการทั้งโครงการ แผนการขาย แผนการก่อสร้าง ประมาณการด้านการเงิน Financial Feasibility สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง / หนังสือเสนอราคาค่ารับเหมาก่อสร้าง หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอกู้ / เงินสมทบ ใบขออนุญาตปลูกสร้างฯ ใบขออนุญาตจัดสรร / ใบยื่นคำขออนุญาตจัดสรร หากมีผู้กู้ร่วมขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้ และเอกสารส่วนตัวของแต่ละท่าน

สถานที่ยื่นคำขอกู้เงิน กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์. 02-202-1494 ถึง 95 กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ติดต่อสาขาภูมิภาคทั้งประเทศ หรือสำนักงานใหญ่ งานสินเชื่อ Center ภูมิภาค โทรศัพท์ 0-2645-9000 ต่อ 6155 หรือ 6642 และ 0-2202-1183 ติดต่อสาขาในเขตภูมิภาค

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :0-2645-9000
โทรสาร :0-2645-9001
เว็บไซต์ :www.ghbank.co.th

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ) ขยันโปะ หมดไว สบายใจ ( 11 May 2564)

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธ.ก.ส. กู้ง่าย ได้รับเงินไว ( 11 May 2564)

สินเชื่อรถเต็นท์ (กรุงศรี ยูสด์ คาร์) และสินเชื่อรถบ้าน (กรุงศรี รถบ้าน) ( 10 May 2564)

บริษัท เดอะทรัคลิสซิ่ง จํากัด ตัวแทน รับจัดลิสซิ่ง ไฟแนนซ์ เพื่อการเช่าซื้อสินทรัพย์ทุกประเภท ( 10 May 2564)

สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคาร ธ.ก.ส. ( 9 May 2564)

สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใหม่ป้ายแดง (กรุงศรี นิว คาร์) ( 9 May 2564)

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคาร ธ.ก.ส. สนับสนุนสหกรณ์ ( 8 May 2564)

ยืมเงินดีแทค dtac โอนเงินดีแทคเข้าบัญชียืมเงิน 100 บาทหรือยืมเน็คดีแทคใจดีให้ยืม ( 7 May 2564)

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ (กรุงศรี มอเตอร์ไซค์) ( 7 May 2564)

บริษัท อินวัน ลิสซิ่ง จํากัด บริษัทรับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ( 6 May 2564)