สินเชื่อบ้านเช่า สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านเช่า สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปลูกสร้างบ้านเช่า ซื้อที่ดินและบ้านเช่า ไถ่ถอนจำนองที่ดินและบ้านเช่า ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านเช่า ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยของบ้านเช่า ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับที่ดินและบ้านเช่า บ้านเช่าต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย แต่ไม่เกิน 10 หน่วย (นับตามใบอนุญาตก่อสร้างหรือเลขหมายประจำอาคาร) บ้านเช่า หมายถึง บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแฝด / อาคารพาณิชย์

วงเงินสินเชื่อบ้านเช่า สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้กู้สูงสุด 80% ของราคาที่ดินและอาคารที่ธนาคารรับเป็นหลักประกัน ระยะเวลาผ่อน สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ค่าธรรมเนียม ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.25% ของวงเงินอนุมัติ ค่าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ครั้งละ 1,200 บาท

คุณสมบัติผู้ประกอบการ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี เอกสารประกอบการยื่นกู้ กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า(ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ) ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนอาคาร (ชุดที่ได้รับอนุญาต) กรณีนิติบุคคล นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้ เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(ไม่เกิน 1 เดือน) / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :0-2645-9000
โทรสาร :0-2645-9001
เว็บไซต์ :www.ghbank.co.th

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ) ขยันโปะ หมดไว สบายใจ ( 11 May 2564)

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ธ.ก.ส. กู้ง่าย ได้รับเงินไว ( 11 May 2564)

สินเชื่อรถเต็นท์ (กรุงศรี ยูสด์ คาร์) และสินเชื่อรถบ้าน (กรุงศรี รถบ้าน) ( 10 May 2564)

บริษัท เดอะทรัคลิสซิ่ง จํากัด ตัวแทน รับจัดลิสซิ่ง ไฟแนนซ์ เพื่อการเช่าซื้อสินทรัพย์ทุกประเภท ( 10 May 2564)

สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคาร ธ.ก.ส. ( 9 May 2564)

สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใหม่ป้ายแดง (กรุงศรี นิว คาร์) ( 9 May 2564)

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคาร ธ.ก.ส. สนับสนุนสหกรณ์ ( 8 May 2564)

ยืมเงินดีแทค dtac โอนเงินดีแทคเข้าบัญชียืมเงิน 100 บาทหรือยืมเน็คดีแทคใจดีให้ยืม ( 7 May 2564)

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ (กรุงศรี มอเตอร์ไซค์) ( 7 May 2564)

บริษัท อินวัน ลิสซิ่ง จํากัด บริษัทรับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ( 6 May 2564)