สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านมาที่ SCB ผ่อนเท่าเดิม กู้เพิ่มได้ ชีวิตเบาขึ้น

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ หรือ การขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารแห่งใหม่ เพื่อลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อลดดอกเบี้ยบ้านให้ต่ำลง และช่วยให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวยิ่งขึ้น โดยจะสามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้ต่อเมื่อหมดสัญญากับธนาคารแห่งแรกที่ยื่นขอสินเชื่อบ้านไว้ Siamloan.net ขอแนะนำ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านมาที่ SCB ผ่อนเท่าเดิม กู้เพิ่มได้ ชีวิตเบาขึ้น ย้ายสินเชื่อบ้านมาที่ SCB ช่วยให้คุณจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง ทำให้คุณประหยัดเวลาและสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ มีจุดเด่น วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน* การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และเลือกผ่อนได้สบายตามความต้องการ จะกู้เพิ่มผ่อนเท่าเดิม หรือผ่อนน้อยลง ภาระลดลง ชีวิตก็เบาขึ้น อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติและเอกสารการสมัครสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ไทยพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน มีสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินอื่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

เอกสารยืนยันตัวตน
– สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน
– สำเนาเอกสารกรรมสิทธ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
– สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม
– สำเนาใบเสร็จชำระเงินกู้งวดล่าสุดจากสถาบันการเงินเดิม

เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ
– หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
– เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
– เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
– ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
– สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล – พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
– หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
ผู้มีอาชีพอิสระ
– เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ไทยพาณิชย์

– วงเงินกู้สูงสุด 100%ของราคาประเมินหลักประกัน เฉพาะกรณีบ้านหลังแรกเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
– ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม จะคำนวณระยะเวลาการผ่อนชำระของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุด
– วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
– สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777
สิทธิการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
– ลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยรายใดก็ได้ตามความสมัครใจของลูกค้า
– การทำประกันอัคคีภัยต้องมีทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมที่ดินและรากฐาน) หรือตามที่ธนาคารกำหนด และทำประกันภัยคุ้มครองตลอดระยะเวลาเงินกู้ – (ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภับ (คปภ.) กำหนด)
– ธนาคารไม่ได้บังคับต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อขอสินเชื่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา หรือโทรหาธนาคารไทยพาณิชย์ SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน โทร. 02-777-7777