พ่อค้าแม่ค้า ทั้งที่มีธุรกิจเล็กๆ ในย่านการค้าต่างๆ รวมไปถึงร้านค้าแผงในตลาดสด ก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้แล้ว กับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ในประเทศไทย ธนาคารไทยเครดิต เป็นธนาคารที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตทางธุรกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร ให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุด แก่ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคนมีความรู้ และวินัยทางการเงิน มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะบริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี ปัจจุบันธนาคารมีส่วนแบ่งในตลาดนาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว จนได้รับรางวัลธนาคารเพื่อรายย่อยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560 และ 2561 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศอังกฤษ

สินเชื่อนาโนและเพื่อธุรกิจรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน วงเงินสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

– บุคคลธรรมดา
– สัญชาติไทยเท่านั้น
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
– อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
– วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
– ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
– ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
– สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
– เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
– สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

สามารถสมัครสินเชื่อได้ ณ สาขาธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ทุกสาขาทั่วประเทศ