สินเชื่อธุรกิจ หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าของคุณ ด้วยหนังสือค้ำประกันหลายหลากรูปแบบ

สินเชื่อธุรกิจ หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าของคุณ ด้วยหนังสือค้ำประกันหลายหลากรูปแบบจากธนาคารกรุงเทพ กับจุดเด่นสินเชื่อด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ คู่ค้ามั่นใจ จ่ายตามกำหนด สามารถค้ำประกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย เสริมความมั่นใจให้แก่คู่ค้าทั้งในประเทศและในระดับสากลว่าจะได้รับเงินถูกต้อง ตรงเวลา สำหรับผู้ประกอบการทุกรูปแบบทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อธุรกิจหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ

  • เอกสารตามวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน เช่น เอกสารการประกวดราคาจัดซื้อ และ/หรือจัดจ้าง หนังสือสัญญา และ/หรือร่างสัญญา ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) เป็นต้น
  • ตัวอย่าง หรือแบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันจากผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงตน เอกสารทางการเงินและเอกสารด้านหลักประกันผู้ขอใช้บริการ
  • เอกสารผู้ขอสินเชื่อเพิ่มเติม (ตารางด้านล่าง)
กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน)
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น
หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อธุรกิจหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ

– เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
– มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
– มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
– ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
– คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

วิธีการขอสินเชื่อธุรกิจหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ

– ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์
– ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

ลักษณะบริการสินเชื่อธุรกิจหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ

บริการออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันความรับผิดชอบของคุณต่อหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นคู่สัญญาของคุณ ว่าหากคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ทำไว้ ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน โดยสามารถแบ่งประเภทของหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน คือ หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา หรือประมูลราคา (Bid Bond), หนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) อาทิ หนังสือค้ำประกันการดำเนินการตามสัญญา ว่าจ้าง หนังสือค้ำประกันการชำระค่าสินค้า และหนังสือค้ำประกันค่าไฟฟ้า เป็นต้น

วงเงินค้ำประกัน พิจารณาตามความเหมาะสม ระยะเวลาการค้ำประกัน ขั้นต่ำ 90 วัน หลักประกัน เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดธนาคารกรุงเทพ ติดต่อบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 สำหรับการโทรในประเทศ หรือ (66) 0 2645 5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)

สินเชื่อสำหรับรถซื้อ-ขาย บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อสำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ ( 16 October 2563)

สินเชื่อสำหรับเจ้าของรถ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่ออนุมัติ ไวไม่ยุ่งยาก ( 16 October 2563)