สินเชื่อธุรกิจ วงเงินรับซื้อเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ธนาคารกรุงเทพ สำหรับธุรกิจต้องการเงินสด อยากเสริมสภาพคล่องระยะสั้น

สินเชื่อธุรกิจ วงเงินรับซื้อเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ธนาคารกรุงเทพ ต้องการเงินสด อยากเสริมสภาพคล่องระยะสั้น เปลี่ยนเช็คการค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดวันสั่งจ่ายเป็นเงินสดได้รวดเร็ว ทันใจ ที่มาพร้อมกับจุดเด่นสินเชื่อในการ เสริมสภาพคล่องให้กิจการ สามารถ เช็คยอดเงินทันใจ ทุกรูปแบบธุรกิจขอกู้ได้ เสริมสภาพคล่องให้กิจการ เสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้ธุรกิจและกระแสเงินสดให้กิจการ เปลี่ยนเช็คการค้า เป็นเงินสดได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ทำให้กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้น รับเงินสะดวกเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพ เช็คยอดเงินทันใจ ตรวจสอบยอดเงินจากการขายลดเช็คในบัญชีได้ทันใจผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ธุรกิจรูปแบบใดก็ขอกู้ได้ สำหรับผู้ประกอบการทุกรูปแบบทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อธุรกิจวงเงินรับซื้อเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ธนาคารกรุงเทพ

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล
เอกสารที่ต้องใช้ ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน)
หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล
เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น
หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

วิธีการขอสินเชื่อธุรกิจวงเงินรับซื้อเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ธนาคารกรุงเทพ

– ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์
– ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

ลักษณะบริการสินเชื่อธุรกิจ วงเงินรับซื้อเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ธนาคารกรุงเทพ

ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อระยะสั้น โดยธนาคารจะรับซื้อเช็คการค้าลงวันที่สั่งจ่ายล่วงหน้าในอัตราส่วนลดจากผู้กู้ สูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และมีกำหนดจ่ายเงินตามวันที่ระบุในหน้าเช็ค โดยต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ธนาคารรับซื้อ

วงเงินสินเชื่อ พิจารณาตามความเหมาะสม ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 90 วัน หลักประกัน เงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อธุรกิจ วงเงินรับซื้อเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ธนาคารกรุงเทพ

– เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
– มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
– มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
– ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
– คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดธนาคารกรุงเทพ ติดต่อบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 สำหรับการโทรในประเทศ หรือ (66) 0 2645 5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สำหรับชาวพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงสบาย สบาย ลิสซิ่ง ( 21 October 2563)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน หลากหลายเงื่อนไขพิเศษ ( 20 October 2563)

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ Happy Home For Cash ( 20 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 19 October 2563)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 ดอกเบี้ยถูกใจ พร้อมขอวงเงินเพิ่ม ( 19 October 2563)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อธุรกิจเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ( 18 October 2563)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การค้า ( 18 October 2563)

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด อนุมัติสินเชื่อให้ทันทีเพียงมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ( 17 October 2563)

สินเชื่อรถประกอบการ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายอาชีพได้รับบริการสินเชื่อ ( 17 October 2563)

สินเชื่อสำหรับรถซื้อ-ขาย บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด สินเชื่อสำหรับผู้ต้องการซื้อรถยนต์ ( 16 October 2563)