สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เลือกผ่อนชำระต่ำได้

สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข. จุดเด่นพิเศษของสินเชื่อนี้คือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เลือกผ่อนชำระต่ำได้ สำหรับซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส ซื้อหรือชำระค่าที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข.

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรก ¬0% ต่อปี
– แบบทำประกัน 1* ปีที่ 1 0% ต่อปี, ปีที่ 2 MRR – 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3 MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
– แบบทำประกัน 2** ปีที่ 1 0% ต่อปี, ปีที่ 2 MRR – 2.75% ต่อปี, ปีที่ 3 MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
– แบบไม่ทำประกัน ปีที่ 1 0% ต่อปี, ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
ผ่อนต่ำ!! ปีแรก ล้านละประมาณ 3,000 บาท

วงเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข.

สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายจริง หรือชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนองจริง กรณีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายจริง

ระยะเวลาการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข.

ไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วต้องไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน

“100%”

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข.

ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ)
เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ของธนาคารเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข.

– หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงิน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
– สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
– สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
– สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
– สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
– ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)
– รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ

 วิธีการใช้สิทธิ์สมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข.

สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center :
0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)