สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนองเฉลี่ย 3 ปี = 2.50% สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี 0 % แบบฟรีค่าจดจำนอง เฉลี่ย 3 ปี = 2.83% ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส ซื้อหรือชำระค่าที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัดปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

วงเงินกู้สินเชื่อที่อยู่บ้านกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. อัตราส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 100% โดยอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัยของผู้กู้ ทั้งนี้ วงเงินให้กู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วต้อง ไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ) เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ของธนาคารเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน) เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลารับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 วิธีการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th) เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (MRR ปัจจุบัน = 6.22% ต่อปี)