สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. มีจุดเด่นพิเศษเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆ ตามความต้องการ หรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน (มีหลักทรัพย์ปลอดภาระการจํานองมาค้ำประกัน)

วงเงินกู้สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. สูงสุดถึง 8,000,000 บาท ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 15 ปี รายละเอียดหลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน อาคารชุด / อาคารพาณิชย์ ให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน ที่ดินเปล่า ให้วงเงินกู้สูงสุด 50% ของราคาประเมิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้ หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุด รวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ หนังสือรับรองรายได้ สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน เอกสารหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก /สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด วันที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มิ.ย. 2564 วิธีการใช้สิทธิ์สมัครผ่าน Application My GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)