รวมสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศ ที่ให้บริการโดยนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สินเชื่อเพื่อพัฒนาประเทศ โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สินเชื่อเพื่อพัฒนาประเทศ โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารที่ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้มีสินเชื่อเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ โครงการสื่อสารและโทรคมนาคม นำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการส่งออก หรือลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในระยะยาว ระยะเวลาในการกู้ ไม่เกิน 10 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละกิจการ ทางด้านเอกสารที่จะใช้ประกอบการพิจารณานั้นประกอบด้วย ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน, ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง,หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท, ผลการดำเนินงานของกิจการ, งบการเงินและ Bank Statement, หลักประกัน

สินเชื่อพาณิชยนาวี โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สินเชื่อพาณิชยนาวี โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารที่ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้มีสินเชื่อพาณิชยนาวี เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนำเงินไปซื้อเรือทั้งเรือใหม่และเรือเก่า เพื่อสนับสนุนให้ใช้เรือไทยแทนการใช้บริการเรือจากต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารที่ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้มีสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล นำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการร่วมกับการใช้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาประเทศ ระยะเวลาการกู้เงิน ไม่เกิน 10 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการ ข้อมูลและหลักฐานในการประกอบดารพิจารณาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาดคือรายละเอียดการคำนวณคาร์บอนเครดิตของโครงการ สัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิต (ถ้ามี)