จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อคนไทยจำนวนมาก ทั้งถูกพักงาน เลิกจ้างช่วงคราว รวมทั้งถูกเลิกจ้างทำให้หลายคนต้องขาดรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีภาระหนี้สินที่ติดค้างกับทางธนาคารต่างๆ ทำให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งและขอความร่วมมือจากหลายธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการให้พักชำระหนี้ มาดูกันว่าแต่ละธนาคารมีมาตรการอะไรมาช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงโควิด-19

มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

 • โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน / โครงการสินเชื่อพิเศษ

  • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพมีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่ สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น สามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 10,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี
  • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ สามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 3 ปี
 • มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป็นเวลา 6 เดือน

  เป็นมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อัตโนมัติ สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน และไม่เป็น NPL

  เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ เป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน (ลูกค้าสินเชื่อบุคคล, สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และลูกค้าสินเชื่อ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท) เริ่ม 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 63

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารออมสิน

มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารทหารไทย (TMB) และธนชาต

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ ทีเอ็มบี และธนชาต ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้คุณก้าวไปต่อ เพื่อชีบิตทางการเงินที่ดีขึ้น เราจะสู้ไปพร้อมกับคุณ

 • สินเชื่อรถยนต์ ธนชาต DRIVE

  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน (เฉพาะสินเชื่อแลกเล่ม : เลื่อนชำระเงินต้นอละดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน)

 • สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล

  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

 • สินเชื่อเอสเอ็มจี

  • เงินกู้ระยะยาว พักชำระเงินต้น 6 เดือน (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย)
  • ลดอัตราดอกเบี้ย O/D 1.5% เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  • พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 12 เดือน-
 • ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

  • เงินกู้ระยะยาว พักชำระเงินต้น + ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 6 เดือน
  • เงินกู้ระยะสั้น ขยายเวลาชำระเงินต้น 3 เดือน
  • เพิ่มวงเงิน สินเชื่อระยะยาว/สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน
   วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ยต่ำ 2% ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารทหารไทย (TMB) และธนชาต

มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ พักชำระหนี้ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 • สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)

  สามารถลงทะเบียนขอรับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย

  ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถลงทะเบียนขอรับการพักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์ เพื่อช่วยลดความกังวลใจ โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

 • สินเชื่อธุรกิจ SME

  ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท สามารถขอพักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์ เพื่อช่วยลดความกังวลใจ โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์มายังช่องทางของธนาคาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารกรุงเทพ

มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

SCB พร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือ SMEs ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19

 • มาตรการที่ 1 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง

  ลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน(เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป) ซึ่งลูกค้าจะต้องไม่ถือเป็นการผิดชำระหนี้และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต

 • มาตรการที่ 2 : เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(ซอฟต์โลน) ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท กู้เพิ่มได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและลดภาระทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤตในขณะนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์

มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทยร่วมช่วยเหลือลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19

 • ลดดอกเบี้ย
  MOR -0.25% เหลืออัตรา 6.62% ต่อปี
  MRR -0.125% เหลืออัตรา 6.745% ต่อปี
 • บุคคลธรรมดา
  • ลูกค้าทุกราย
   • สินเชื่อบุคคล Smart Money/อเนกประสงค์ 5 Plus เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน
   • สินเชื่อบ้าน วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้น นาน 3 เดือน
  • ลูกค้าที่มีรายได้ลดลงสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ลูกค้าธุรกิจ
  • ลูกค้าวงเงิน <20 ล้านบาท
   • สินเชื่อธุรกิจพักชำระเงินต้น นาน 3 เดือน
  •  ลูกค้าที่มีรายได้ลงลดจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
   • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
   • ขยายเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายของฝากของที่ระลึก

 • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 2% คงที่ 2 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม โอน รับ จ่าย 1 ปี
  • โอนเงินทุกธนาคาร (ไม่จำกัดรายการ/จำนวนครั้ง)
  • รับเงินโอนต่างธนาคาร (BAHTNET)
  • โอนเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
  • ออกบัตรเดบิตกรุงไทย สำหรับบัญชีเงินเดือนพนักงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารกรุงไทย

มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการรายย่อย และลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่เชื้อ COVID-19 ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลง

สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

 • ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน
  • สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% (เฉพาะสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ) ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
  • สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารกสิกรไทย

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการ ของธนาคารกสิกรไทย
เพื่อแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า 3 ด้าน ได้แก่

1. พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย
2. พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย
3. ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

สามารถเลือกขอรับความช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ 2 รูปแบบ

 1. ขอพักชำระเงินต้นชั่วคราว จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน
 2. ขอลดผ่อนค่างวด จ่ายเบาๆ 50% ได้สูงสุด 12 เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารกสิกรไทย

มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางธนาคารเกียรตินาคินแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากผลกระทบโควิด-19

มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน โดยไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้และไม่ถือเป็นการค้างชำระ ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับชำระล่าช้า และรักษาประวัติเครดิตของลูกค้าให้มีสถานะเป็นบัญชีปกติในช่วงเวลาดังกล่าว โดยลูกค้าชำระเพียงดอกเบี้ยตามอัตราที่สัญญาเช่าซื้อกำหนด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อปกติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน

มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้พร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
  เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ ลดภาระค่างวด เป็นเวลา 6 เดือน
  (ตามความประสงค์ของลูกค้า)
 • สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase)
  พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน (รถทุกประเภท : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)
 • สินเชื่อบ้าน (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)
  พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย
 • สินเชื่อธุรกิจ SMEs (วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท)
  สินเชื่อ Soft Loan อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปี หรือ พักชำระเงินต้นนาน 6 เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : มาตรการ พักชำระหนี้ ธนาคารทิสโก้