ธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคารออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 1.0 ล้านบาท สำหรับคนอยากเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคารออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 1.0 ล้านบาท สำหรับคนอยากเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ รายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/ราย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีประเภทเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 7 ปี กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคารออมสิน เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า/บริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิที่ทำ MOU กับธนาคาร มีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน และควรใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) เพื่อสร้างประวัติทางการเงิน ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา และสะดวกสบาย

เอกสารสำหรับการสมัครสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคารออมสิน หนังสือผ่านสิทธิ คำรับรองผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้ สำเนาเอกสารหลักประกัน หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หลักประกัน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กรณีกู้เกิน 50,000 บาท ต้องมีบุคคล หรือหลักประกันอื่นร่วมด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา หลักประกันทางธุรกิจ สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ

สามารถยื่นกู้ได้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ Facebook : GSB Society GSBsociety GSB Contact Center 1115