กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง บริการด้านการเงินที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (KTB Leasing) ผู้ให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายทั้ง การเช่าซื้อสินค้าอุปโภค บริการสินเชื่อรถหมนุนเงิน บริการเช่าซื้อรถยนต์ บริการเช่าแบบลีสซิ่งมุ่งให้บริการด้านการเงินที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล การดำเนินธุรกิจให้การสนับสนุนทางการเงินประเภท บริการเช่าซื้อ (Hire Purchase) บริการเช่าแบบลีสซิ่ง (Financial Lease) ก้าวไกล ไปกับคุณ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ด้วยทีมงานและผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์ความมุ่งมั่นและจริงใจ กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง ยึดมั่นและมุ่งเน้นที่จะให้บริการเพื่อสนับสนุน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความสะดวกสบาย ในฐานะพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจที่จะก้าวไกล ไปกับคุณ (GROWING TOGETHER)

รวดเร็ว ทันเวลา มีนวัตกรรม ช่วยเหลือ เป็นคู่คิด เป็นมิตร ง่าย สะดวก ทันสมัย วางใจได้ มั่นคง ดูแลรักษาคุณภาพสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า

บริการเช่าซื้อสินค้าอุปโภคกรุงไทยลีสซิ่ง

บริการเช่าซื้อสินค้าอุปโภค กรุงไทยลีสซิ่ง (KTB Leasing) การเช่าซื้อสินค้าอุปโภคเป็นสินเชื่อเพื่อการได้มาซึ่งสินค้าอุปโภค โดยผู้เช่าซื้อสามารถเลือกผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นรายงวดตามเงื่อนไขของสัญญาและเมื่อผู้เช่าซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนให้แก่ผู้เช่าซื้อเมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่าซื้อ บริการประเภทนี้มุ่งเน้นการสร้างความสะดวกสบายในการใช้บริการให้กับผู้เช่าซื้อพร้อมด้วยเงื่อนไขพิเศษที่จะช่วยให้ผู้เช่าซื้อสามารถซื้อสินค้ามาใช้ได้ก่อนโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในครั้งเดียว

การบริการสินเชื่อรถหมุนเงินกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

การเช่าซื้อเป็นการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพยที่เป็นทรัพยสินประเภททุนโดยผู้เช่าซื้อสามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดตามเงื่อนไขของสัญญาและเมื่อผู้เช่าซื้อได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิในทรัพยสินนั้น จะโอนให้กับผู้เช่าซื้อ เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่าซื้อ

การบริการเช่าซื้อรถยนต์

การเช่าซื้อเป็นการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพยที่เป็นทรัพยสินประเภททุนโดยผู้เช่าซื้อสามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดตามเงื่อนไขของสัญญาและเมื่อผู้เช่าซื้อได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิในทรัพยสินนั้น จะโอนให้กับผู้เช่าซื้อ เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่าซื้อ

การให้บริการเช่าแบบลีสซิ่ง

การให้บริการเช่าแบบลีสซิ่ง เป็นการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินประเภททุนเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบการเช่าสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อการใช้งานในกิจการ โดยผู้เช่า(Lessee) เป็นผู้เลือกทรัพย์สินที่ต้องการจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย ผู้ให้เช่า (Lesser) เป็นผู้ชำระค่าทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ผู้เช่าผ่อนชำระเงินค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญา(กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเป็นของผู้ให้เช่า) การให้บริการนี้ถือเป็นสินเชื่อระยะปานกลาง หรือระยะยาว 3-5 ปี

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 20 ชั้น 6-7 อาคารสวนมะลิ ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ Call Center 0-2299-3888 และ 0-2299-3800 โทรศัพท์ งานทะเบียน 0-2299-3858
โทรสาร Call Center 0-2299-3830 โทรสาร งานทะเบียน 0-2299-3839
Customer Service E-mail info_ktbleasing@ktbleasing.co.th
งานทะเบียน E-mail Group_Registration@ktbleasing.co.th

สำนักงานภูมิภาค สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 238/105-106 หมู่ 1 ถนนชนเกษม (ในลีก) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ (077)203-003 หรือ (077)910-025-6 หรือ (02)018-9821
โทรสาร (077)203-004 หรือ (077)910-027

สำนักงานภูมิภาค พิษณุโลก
เลขที่ 59/18 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055)245-654-5 หรือ (055)242-111
โทรสาร (055)245-653

สำนักงานภูมิภาค อุบลราชธานี
เลขที่ 11/2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ (045)316-900 ถึง 1 หรือ (045)317-544
โทรสาร (045)316-270

สำนักงานภูมิภาค ขอนแก่น
เลขที่ 769/9-10 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043)242-166-7 หรือ (043)242-248
โทรสาร (043)242-249

สำนักงานภูมิภาค นครราชสีมา
เลขที่ 517/148-149 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044)272-093-4 หรือ (044)272-107-9
โทรสาร (044)272-110

สำนักงานภูมิภาค ภูเก็ต
เลขที่ 23 ซอย 3 (พัฒนา) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076)214-072-4
โทรสาร (076)214-070

สำนักงานภูมิภาค หาดใหญ่
เลขที่ 2/4-5 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (074)231-403-5
โทรสาร (074)231-406

สำนักงานภูมิภาค เชียงใหม่
เลขที่ 418/9 โครงการปันนาเรซซิเด้นท์โอเอซิส ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053)240-464 ถึง 6
โทรสาร (053)240-467

สำนักงานภูมิภาค พัทยา
8/5-6 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ (038)488-394-6
โทรสาร (038)488-586

สำนักงานภูมิภาค ราชบุรี
44/35 เพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ (032)332-685-7
โทรสาร (032)332-688

SIAMLOAN.NET เป็นเพียงเว็บประกาศสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ ผู้ขอกู้ทุกราย ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

สินเชื่อแฟรนไชส์ ลูกชิ้นปลาระเบิด อันดับ 1 ในเมืองไทย การันตีคุณภาพ ( 26 June 2565)

สินเชื่อแฟรนไชส์กิมซุน หมูปิ้งประเทศไทย รสชาติที่แตกต่างจากหมูปิ้งทั่วไป ( 25 June 2565)

สินเชื่อแฟรนไชส์ราชาลูกชิ้นหมูระเบิด ลงทุนง่ายๆ เริ่มต้นที่ 2,900 บาท ( 25 June 2565)

สินเชื่อแฟรนไชส์ แหม่มซาลาเปาลาวา ชมป์ปั้นซาลาเปา เหรียญทองแดงจากการประกวดที่ประเทศจีน ( 25 June 2565)

บริการขายฝากทอง จำนำทอง ห้างทอง เอ เอ เยาวราช ดอกเพียงร้อยละ 2 ( 25 June 2565)

สินเชื่อแฟรนไชส์โจ๊กแต้จิ๋ว เส้นทางรวยสายอาหารจานด่วนแบบไทยๆสำหรับผู้บริโภคที่เน้นกระแสรักสุขภาพ ( 24 June 2565)

วงเงินสินเชื่อแก่ผู้รับเหมาและดีเวลอปเปอร์ ต่อยอดธุรกิจไร้ขีดจำกัด ‘รักเหมา’ จับมือ โรงรับจำนำ “อีซี่มันนี่” ( 13 June 2565)

รวมบริการเพื่อคนต้องการเงินจาก โรงรับจำนำ Easy Money ( 13 June 2565)

ต้องการเงินด่วน ติดต่อ โรงรับจำนำ CASH EXPRESS เข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( 12 June 2565)

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ธนาคารออมสิน เปลี่ยนสลากออมสินให้เป็นเงินก้อน อนุมัติเร็วภายใน 1 วัน ( 11 June 2565)